XSMN Thu 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 - SXMN Thu 7 - XSHCM - XSLA - XSBP - XSHG

GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.826743275
G.7807930320421
G.60907 8765 75296431 0089 32712392 8087 16916233 6102 4707
G.50925842017009705
G.487033 63343 69754 32062 44910 08318 7588576083 09284 37278 51908 81917 48566 3276765741 08498 61860 01440 95934 13081 0763703656 74184 51530 95740 81083 43517 39129
G.378688 0249392295 2609862980 7542080419 00316
G.296823267816440448324
G.152110462719164066583
ĐB001723504948238691788316
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.833469175
G.7789883831752
G.68203 8964 11978253 3163 23910488 5716 39851941 1760 7359
G.55336188121906465
G.416097 20404 53589 63340 01982 84821 9773661888 86607 93626 79275 19078 96638 7252905846 42192 65526 92018 86880 50624 7791913051 93593 50153 09326 91920 16395 00441
G.330527 2670749553 4326977444 2170925592 64932
G.262044252559928143901
G.172420244767353102942
ĐB346015949865786234910568

Lô tô TPHCM Thứ 7, 13/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 07
1 15
2 20, 21, 27
3 33, 36, 36
4 40, 44
5 -
6 64
7 -
8 82, 89, 89
9 97, 97

Lô tô Long An Thứ 7, 13/02/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 26, 29
3 38
4 46
5 53, 53, 55
6 63, 65, 69
7 75, 76, 78
8 81, 83, 88
9 91

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 13/02/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 16, 18, 19
2 24, 26
3 31, 31, 34
4 44, 46
5 -
6 -
7 -
8 80, 81, 85, 88
9 90, 91, 92

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 13/02/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 -
2 20, 26
3 32
4 41, 41, 42
5 51, 52, 53, 59
6 60, 65, 68
7 75
8 -
9 92, 93, 95
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.814950490
G.7519721427990
G.64105 9528 76785088 2884 61517152 1156 58941739 3463 9548
G.58254009631577889
G.459392 08342 78720 78075 14692 73513 6558502360 40936 89562 62677 06267 24003 4852009862 35351 51304 04662 43977 82292 9612506216 92306 43408 39677 62238 21059 81810
G.309862 8324228010 7470400197 7538508449 30775
G.255007333722402769016
G.190406484218796233630
ĐB530464734643758993901894

Lô tô TPHCM Thứ 7, 06/02/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 06, 07
1 13, 14, 19
2 20, 28
3 -
4 42, 42
5 54
6 62, 64
7 75, 78
8 85
9 92, 92

Lô tô Long An Thứ 7, 06/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04
1 10
2 20, 21, 21
3 36
4 43
5 51
6 60, 62, 67
7 72, 77
8 84, 88
9 95, 96

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 06/02/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 -
2 25, 27, 27
3 -
4 -
5 51, 52, 56, 57
6 62, 62, 62
7 77
8 85
9 92, 93, 94, 97

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 06/02/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 08
1 10, 16, 16
2 -
3 30, 38, 39
4 48, 49
5 59
6 63
7 75, 77
8 89
9 90, 90, 94
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.850471248
G.7381382092444
G.68997 8935 56290967 3887 21740436 4804 44951148 9494 6860
G.52088997883486026
G.426237 83912 18839 31530 05082 96847 5379930634 37734 67658 63422 41289 32443 1381084932 56863 11666 13151 87701 33644 8005943748 64539 92609 80201 42819 83272 21078
G.384098 8779849897 1020905552 1340445416 77624
G.297968039373581250834
G.164469606317636552314
ĐB034031967228854041282772

Lô tô TPHCM Thứ 7, 30/01/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 12
2 29
3 30, 31, 35, 37, 39
4 47
5 50
6 68, 69
7 -
8 81, 82, 88
9 97, 98, 98, 99

Lô tô Long An Thứ 7, 30/01/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 10
2 22, 28
3 31, 34, 34, 37
4 43, 47
5 58
6 67
7 74, 78
8 82, 87, 89
9 97

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 30/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 04, 04
1 12, 12
2 -
3 32, 36
4 41, 44, 48
5 51, 52, 59
6 63, 65, 66
7 -
8 -
9 92, 95

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 30/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 09
1 14, 16, 19
2 24, 26
3 34, 39
4 44, 48, 48, 48
5 -
6 60
7 72, 72, 78
8 -
9 94
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.819062540
G.7261428429086
G.67653 5615 10464269 5398 87093497 4838 45896373 7695 2876
G.50078824606190645
G.422206 69608 23834 96008 82560 00356 3129885904 04859 16097 63908 58793 26677 6186514239 97746 35537 75614 05664 13883 4634376974 86397 32432 94755 57038 92525 33962
G.351420 6882695305 0869298604 5036794385 72589
G.286955331970969252410
G.197821215100973347048
ĐB705683800867846178615442

Lô tô TPHCM Thứ 7, 23/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 08, 08
1 15, 19
2 20, 21, 26
3 34
4 46
5 53, 55, 56
6 60, 61
7 78
8 83
9 98

Lô tô Long An Thứ 7, 23/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 06, 08, 09
1 10
2 28
3 -
4 46
5 59
6 65, 67, 69
7 77
8 -
9 92, 93, 97, 97, 98

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 14, 19
2 25, 29
3 33, 37, 38, 39
4 43, 46
5 -
6 64, 67
7 78
8 83, 89
9 92, 97

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 23/01/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 10
2 25
3 32, 38
4 40, 42, 45, 48
5 55
6 62
7 73, 74, 76
8 85, 86, 89
9 95, 97
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.889410719
G.7511540884244
G.69316 4193 20758998 6707 35767101 8953 83865861 0086 8917
G.55263810037847676
G.417686 43701 41785 68853 76778 26973 0988467494 29989 76667 52488 45342 25918 6326007124 97494 59280 27019 99870 46305 5432694590 26673 57725 64287 72736 28542 42130
G.358446 9098511401 7653486609 3144163605 86436
G.205166169233081601849
G.147776069450797926109
ĐB021628268376694662943293

Lô tô TPHCM Thứ 7, 16/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 11, 16
2 28
3 -
4 46
5 53
6 63, 66
7 73, 75, 76, 78
8 84, 85, 85, 86, 89
9 93

Lô tô Long An Thứ 7, 16/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 07
1 18
2 23
3 34
4 40, 41, 42, 45
5 -
6 60, 67
7 76, 76
8 88, 89
9 94, 98

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 05, 07, 09
1 16, 19
2 24, 26
3 -
4 41
5 53
6 62
7 70, 79
8 80, 84, 84, 86
9 94

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 16/01/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 09
1 17, 19
2 25
3 30, 36, 36
4 42, 44, 49
5 -
6 61
7 73, 76
8 86, 87
9 90, 93
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.812135799
G.7339478633777
G.66653 4861 38079538 1497 10711004 6750 44546192 2364 0542
G.52599734729556647
G.456533 27886 55899 18600 97026 45460 5148816308 45243 03209 52932 36080 03719 7663324609 78991 29043 69812 65260 48953 4937485462 85049 55677 68088 28917 79960 37252
G.318449 2640186066 7710204373 8471352111 54694
G.240217190597908028728
G.169065676182364432794
ĐB160248639489568796872304

Lô tô TPHCM Thứ 7, 09/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 07
1 12, 17
2 26
3 33, 39
4 48, 49
5 53
6 60, 61, 65
7 -
8 86, 88
9 99, 99

Lô tô Long An Thứ 7, 09/01/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 08, 09
1 13, 18, 19
2 -
3 32, 33, 38
4 43, 47
5 59
6 66
7 71, 78
8 80, 89
9 97

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 09/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 09
1 12, 13
2 -
3 33
4 43, 44
5 50, 53, 54, 55, 57
6 60
7 73, 74
8 80
9 91, 96

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 09/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 11, 17
2 28
3 -
4 42, 47, 49
5 52
6 60, 62, 64
7 77, 77
8 88
9 92, 94, 94, 99

Kết quả xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần mới nhất

Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần là một trong những kết quả xổ số truyền thống được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh khu vực miền Nam theo quy định của Hội đồng xổ số Khu vực Miền Nam.

Xổ số miền Nam Thứ Bảy trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 4 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành. Riêng xổ số thành phố Hồ Chí Minh (XSHCM) được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Bảy hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Bảy nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số Miền Bắc  hoặc xem tường thuật XSMN trực tiếp.

Ngoài ra, có thể theo dõi XSMN thứ bảy qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ Bảy đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ Bảy mở thưởng 4 đài bao gồm TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết hay các đại lý đổi số trúng để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 7, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Bảy

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ Bảy hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: https://kqxsmb.com.vn.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Bảy để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang Kết quả xổ số Miền Bắc của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi

Khu vực Dò vé số

Bạn có thể nhập các số từ 2 cặp số trở lên.

Add zalo: 0988.888.999 để nhận KQXS và phân tích cầu số miễn phí 30 Ngày liên tiếp